eHliník logo
Úvod → Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


  

Obchodní a reklamační podmínky jsou platné pro internetové obchody provozované firmou ALUPA s.r.o. na webových adresách www.ehlinik.cz a www.e-hlinik.cz 

 

 

Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod na adresách  www.ehlinik.cz a www.e-hlinik.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

 

Definice pojmů


Provozovatelem internetového obchodu www.ehlinik.cz je společnost ALUPA s.r.o.Mikulovice 200530 02 Pardubice – Mikulovice (dále jen prodávající).

 

Zákazníkem  internetového obchodu www.ehlinik.cz (dále jen kupující) je registrovaná i neregistrovaná osoba, která odešle závaznou elektronickou objednávku prostřednictvím internetového obchodu (dále jen objednávka). Při telefonické objednávce nebo při objednání mailem bude kupující vyzván k následnému provedení elektronické objednávky, čímž se teprve objednávka stane závaznou.

 

Kupní smlouva 


Odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy provozovatel oznámí zákazníkovi akceptaci objednávky nebo její části. Akceptací objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému provozovatele, ale následné elektronicky zaslané potvrzení či telefonické potvrzení objednávky provozovatelem.

 

Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávce.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho zaplacení a převzetí.

Provozovatel si vyhrazuje právo telefonicky ověřit platnost objednávky.

 

Pokud nebude možné dodržet uvedený dodací termín, je prodejce povinen o této skutečnosti informovat zákazníka prostřednictvím elektronické pošty na e-mail uvedený v objednávce nebo telefonicky. Dostupnost „Skladem“, uvedená u položek v internetovém obchodě, má pouze informativní charakter, protože stav zboží se může během dne měnit.

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny 


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 - zboží se již nevyrábí nebo není dlouhodobě na trhu

 - výrazným způsobem se změnila cena zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět předem dohodnutým způsobem, a to v nejkratším možném termínu.

 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než v objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená v objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku nebo její část zrušit.

 

Prodejní ceny


Prodejní ceny většiny našich výrobků (profilů) jsou vypočítávány ze základní ceny za 1kg materiálu pomocí přepočtového koeficientu, který uvádí hmotnost jednoho metru daného výrobku (kg/m) a je pro každou položku rozdílný. Obě ceny (cena za kg a cena za m) jsou uvedeny vedle označení položky v internetovém obchodu. Výsledná cena je násobena počtem metrů dle objednávky zákazníka.

U položek, u kterých je množství voleno v kusech nebo metrech (plechy, doplňkový materiál atp), je cena uvedena za 1ks popř. za 1m. Tato cena je pevně stanovena a přepočítává se pouze v závislosti na objednaných kusech.

 

Při objednání většího množství materiálu je zákazníkovi poskytována sleva na materiál, z kterého je možné řezat, dle následujícího přehledu:

 

 • Objednávka na mn.   30     49kg   – sleva    3%
 • Objednávka na mn.   50     99kg   – sleva    5%
 • Objednávka na mn. 100  – 149kg   – sleva    8%
 • Objednávka na mn. 150  – 199kg   – sleva    10%
 • Objednávka na mn. 200   více      – cena bude stanovena individuálně    

 

 Výše uvedené slevy se týkají pouze hliníkových profilů, sleva při odběru většího množství plechů Vám bude sdělena dodatečně.

 

 

Cena za řezání:
Vzniknou-li při řezání 6ti metrových tyčí zbytky kratší než 3 metry, budou Vám automaticky naúčtovány
a přibaleny k objednávce.
K ceně objednaného materiálu je připočítána cena materiálu, který se prořeže (5mm/1 řez).
Cena za řez činí 5 až 50 kč bez DPH dle velikosti (váhy) materiálu

V případě dělení materiálu je potřeba při dělení tyčí počítat s úbytkem materiálu, který vznikne při každém řezu. Jedná se o 3-5 mm.
Řezání na přesné rozměry provádíme s přesností ±1mm.

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, vrácení zboží, zrušení objednávky

 

V případě uzavření smlouvy při použití prostředků na dálku má kupující právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).

 

Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě, včetně dokladu o koupi (faktura) a řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.
Zboží je nutno pojistit na odpovídající hodnotu a odeslat na vlastní náklady. Pro splnění 14 denní lhůty je určující datum odeslání. Zboží nelze vracet na dobírku.
Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (tzn. např. dopravné, poštovné, dobírkovné.

 

Odstoupení od smlouvy není možné v případě koupě zboží upraveného (nakráceného) na míru dle požadavků zákazníka. Jedná se o zhotovení věci na zakázku dle příslušných ustanovení zákona

č.367/2000 Sb., občanského zákoníku.

 

V případě, že se kupující rozhodne z jakéhokoli důvodu objednávku před její expedicí zrušit, je povinen o tomto informovat prodávajícího prostřednictvím kontaktního e-mailu, kontaktního formuláře nebo telefonicky, kdy je nezbytně nutné uvést jméno a příjmení, variabilní symbol objednávky a přihlašovací údaje do e-shopu pro ověření oprávněnosti ke zrušení objednávky. Pokud bude kupující o tomto kroku informovat telefonicky, bude vyzván k zaslání písemného zrušení objednávky.

Zrušení objednávky není možné, pokud byl objednaný materiál již jakýmkoli způsobem upraven dle přání zákazníka.


Reklamační řád


Tento reklamační řád stanovuje postup prodávajícího a kupujícího pří případné reklamaci zakoupeného zboží. Případné reklamace jsou vyřízeny v souladu s tímto reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR.

Kupující je povinen bezprostředně po převzetí zakázky zkontrolovat její obsah, zda je v souladu s přiloženým dodacím listem či položkovou fakturou. Pokud je zboží v jakémkoliv nesouladu či zjevně poškozeno, je zákazník povinen učinit o této skutečnosti zápis s řidičem daného přepravce a zásilku nepřevzít. V tomto případě musí být vrácen i daňový doklad.

 

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:  

 • neodborným použitím věci
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením věci způsobené jejím užíváním
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem) jinými vnějšími vlivy
 • nesprávným skladováním - zboží je po obdržení nutno vyjmout z ochranné fólie a skladovat na suchém místě!

 

 Upozorňujeme zákazníky, že v případě našeho sortimentu se jedná o hutní materiál, který je určen   

 k dalšímu zpracování, a proto nedokonalosti povrchu jako či škrábance   

 nemohou být důvodem reklamace zboží.

 

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

V případě zjevného poškození přepravou je nutno sepsat s přepravcem zprávu o škodě a zboží popřípadě odmítnout. Pokud zákazník poškozené zboží převezme, zodpovídá za reklamaci s přepravcem sám.

Pro rychlejší vyřízení reklamace je vhodné o této skutečnosti předem informovat prodávajícího telefonicky nebo elektronicky.

Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u prodávajícího zasláním reklamovaného zboží na adresu provozovatele e-shopu nebo osobně po předešlé telefonické domluvě. Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) nejsou zákazníci oprávněni posílat tzv. na dobírku! Provozovatel si vyhrazuje právo

nepřevzít zásilky odeslané zákazníkem na dobírku.

Prodávající posoudí nebo předá k posouzení oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.

 

Kupující je povinen při reklamaci uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a je nutné zaslat nebo předložit veškeré doklady související s koupí zboží:

doklad o zaplacení zboží

přesný popis závady

kontakt na kupujícího

 

Kupující má podle posouzení vady nárok na tyto způsoby vyřízení reklamace:

 • přiměřenou slevu z ceny věci
 • výměnu věci

 

Pokud není možná ani jedna z výše uvedených možností, má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené částky.

 

V případě pochybností či nejasností s možnostmi použití prodávané věci doporučujeme předem kontaktovat naši firmu a předejít tak případným budoucím nejasnostem a nedorozuměním způsobených technickými vlastnostmi některých výrobků či jinými okolnostmi.

O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající.
Při neoprávněné reklamaci, nebude-li zjištěna reklamovaná vada, nebo půjde-li o vadu, na kterou se nevztahuje poskytnutá záruka, může prodávající požadovat úhradu veškerých vzniklých nákladů.

 

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s těmito VOP - reklamačním řádem provozovatele a platným právním řádem ČR.

V případě, že zákazníkem bude spotřebitel, záruční doba činí 24 měsíců, s výjimkou věcí zhotovených na zakázku - upravených na míru dle Vašich požadavků, u nichž činí záruka 6 měsíců.

 

Platba za zboží a způsob doručení

 

Prodávající je majitelem zboží do doby úplného zaplacení ceny zboží zákazníkem. Možnosti úhrady zboží jsou následující:


Dobírka:

Dobírka EXPRES VAN – zboží je odesláno jako dobírkový balík přepravní službou EXPRES VAN a k celkové ceně zboží bude připočítáno poštovné a balné dle tarifního ceníku přepravce. Cena přepravného se Vám zobrazí v nákupním košíku našeho e-shopu.

Osobně:

Zákazník si zboží vyzvedne osobně na prodejně.


Bankovní převod (zálohový list):

Prodávající vygeneruje zálohový list v hodnotě objednaného zboží vč. přepravného a balného a zašle ji kupujícímu (e-mailem, faxem nebo písemně). Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího bude objednané zboží odesláno na dodací adresu kupujícího. 

Platba kartou on-line:

Při výběru platby kartou on-line je zákazník přesměrován na platební bránu GoPay, která mu umožní uhradit částku za zboží pomocí údajů z platební karty.  Tento způsob platby není vůči zákazníkovi nijak zpoplatněn.

 

Od 01. 03. 2017 tento typ platby spadá do elektronické evidence tržeb. Jakmile je platba platební bránou potvrzena, je automaticky zákazníkovi vystavena elektronická účtenka se všemi povinnými údaji.

 EET informační oznámení

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.“

EET informační oznámení podle 112/2016 Sb. Zákona o evidenci tržeb, části třetí, § 25


Dodací lhůta


Dodací lhůta zboží je za normálních podmínek v případě objednávky na zboží skladem  4 až 7 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. V případě zálohového listu je zboží odesláno po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě, že zboží není skladem nebo dojde k jinému prodlení v dodávce, je zákazník o této skutečnosti předem informován s podrobnostmi o nejbližším možném termínu dodání.


Zbůsob balení a použité materiály


Hliníkové profily jsou pro přepravu k zákazníkovým baleny následovně:

 

 •  do strečové fólie
 • Upozornění:  Použitá fólie slouží pouze k samotné přepravě nikoli ke skladování materiálu. Po obdržení zboží strečovou fólii s materiálu sejměte a materiál skladujte na suchém místě!  V případě vlhkého prostředí dochází pod fólií ke srážení vody a následně k povrchovým změnám hliníkového materiálu.
 • do menších papírových kartonů  - v případě krácení na větší množství kratších kusů
 • do papírových kartonů opatřených dřevěnými výztužemi – v případě objednávky na 300-500kgOchrana osobních údajů

 

Řídí se Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


Registrace


Pro nákup není registrace nutná. Lze provést i nákup bez registrace. Registraci však před prvním nákupem doporučujeme z důvodu jednoduššího průběhu objednávání.

 


Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v okamžik odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

 

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu nebo změnu znění obchodních podmínek. O této změně bude vždy návštěvníky e-shopu informovat prostřednictvím informačního článku.